arXiv:2107.08821v2 [cs.LG] 26 Jul 2021

ICML 2021 Workshop on Theoretic Foundation, Criticism, and Application Trend of Explainable AI


Workshop Chairs: Quanshi Zhang, Tian Han, Lixin Fan, Zhanxing Zhu, Hang Su, Ying Nian Wu,

Please contact Quanshi Zhang if you have question.